Trên biểu đồ mô men xác định được các giá trị mô men uốn và xoắn (Nmm) tại một tiết diện là M$_{x}$ = 85000 Nmm; M$_{y}$ = 65000 Nmm; T = 180000 Nmm. Trục quay 1 chiều, tải không đổi, đường kính tiết diện 30mm. Biên độ và giá trị trung bình ứng suất tiếp là:

Trên biểu đồ mô men xác định được các giá trị mô men uốn và xoắn (Nmm) tại một tiết diện là M$_{x}$ = 85000 Nmm; M$_{y}$ = 65000 Nmm; T = 180000 Nmm. Trục quay 1 chiều, tải không đổi, đường kính tiết diện 30mm. Biên độ và giá trị trung bình ứng suất tiếp là:

A. 16,98 và 16,98

B. 33,95 và 33,95

C. 67,91 và 33,95

D. 33,95 và 16,98

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

\({W_{0j}} = \frac{{\pi .d_j^3}}{{16}}\)

\({\tau _{mj}} = {\tau _{aj}} = {\tau _{\max j}}/2 = {T_j}/2{W_{0j}}\)