Trong các loại then bằng sau đây, loại nào truyền được lực dọc trục:

Trong các loại then bằng sau đây, loại nào truyền được lực dọc trục:

A. Then bằng đầu gọt tròn

B. Then bằng đầu gọt phẳng

C. Then bằng dẫn hướng

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng