Trong bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng khi bộ truyền làm việc lực dọc trục có giá trị bằng bao nhiêu?

Trong bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng khi bộ truyền làm việc lực dọc trục có giá trị bằng bao nhiêu?

A. Pa = 0 N

B. Pa = 90 N

C. Pa = 180 N

D. Pa = 360 N

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng