Trong bộ truyền bánh răng, những biện pháp giúp hạn chế dạng hỏng mòn răng là:

Trong bộ truyền bánh răng, những biện pháp giúp hạn chế dạng hỏng mòn răng là:

A. Bôi trơn tốt.

B. Tăng độ nhẵn bề mặt.

C. Tăng độ rắn bề mặt.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng