Trong bộ truyền xích, bước xích càng lớn thì:

Trong bộ truyền xích, bước xích càng lớn thì:

A. Tỷ số truyền càng giảm.

B. Tỷ số truyền càng tăng.

C. Khả năng tải của bộ truyền càng giảm.

D. Khả năng tải của bộ truyền càng tăng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng