Trong chế độ không tải của máy biến áp, công suất đưa ra phía thứ cấp là:

Trong chế độ không tải của máy biến áp, công suất đưa ra phía thứ cấp là:

A. bằng không

B. rất lớn

C. không xác định

D. phụ thuộc vào cách mắc

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng