Trong mối ghép đinh tán thì tán nóng áp dụng cho trường hợp nào sau đây:

Trong mối ghép đinh tán thì tán nóng áp dụng cho trường hợp nào sau đây:

A. Đường kính đinh tán d < 10 mm.

B. Đường kính đinh tán d > 10 mm.

C. Đinh tán làm bằng kim loại màu.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng