Ưu điểm của bộ truyền trục vít, bánh vít là:

Ưu điểm của bộ truyền trục vít, bánh vít là:

A. Tỷ số truyền lớn.

B. Có khả năng tự hãm.

C. Làm việc êm.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng