Trong mối ghép ren, các biện pháp không cho đai ốc tự lỏng là:

Trong mối ghép ren, các biện pháp không cho đai ốc tự lỏng là:

A. Dùng thêm chi tiết phụ để tăng thêm ma sát cho bề mặt bu lông và đai ốc.

B. Dùng thêm chi tiết phụ để cố định không cho đai ốc tự lỏng (xoay).

C. Gây biến dạng dẻo cục bộ.

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng