Trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng có T$_{1}$ > T$_{2}$ và n =1 ÷ k thì:

Trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng có T$_{1}$ > T$_{2}$ và n =1 ÷ k thì:

A. v2 > v1 và p2 > p1

B. v2 > v1 và p2 < p1

C. v2 p1

D. v2 < v1 và p2 < p1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng