Trong truyền động đai thì kiểu truyền động góc có đặc điểm:

Trong truyền động đai thì kiểu truyền động góc có đặc điểm:

A. Dùng truyền 2 trục song song nhưng quay ngược chiều nhau.

B. Dùng truyền 2 trục song song, quay cùng chiều nhau.

C. Dùng truyền động giữa 2 trục cắt nhau, góc cắt thường 900

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng