Trong xích răng, các bề mặt răng làm việc tạo thành 1 góc:

Trong xích răng, các bề mặt răng làm việc tạo thành 1 góc:

A. 55°

B. 60°

C. 65°

D. 70°

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng