Truyền động đai làm việc theo nguyên lý:

Truyền động đai làm việc theo nguyên lý:

A. Ma sát trực tiếp.

B. Ma sát gián tiếp.

C. Ăn khớp trực tiếp.

D. Ăn khớp gián tiếp.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng