Vật đen tuyệt đối là vật có:

Vật đen tuyệt đối là vật có:

A. A = 1

B. R = 1

C. D = 1

D. A + D = 1

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng