Về mặt tổ chức/kỹ thuật, các yếu tố nào sau đây có thể gây mất an toàn trong quá trình sản xuất:

Về mặt tổ chức/kỹ thuật, các yếu tố nào sau đây có thể gây mất an toàn trong quá trình sản xuất:

A. Địa điểm không gian, mặt bằng sản xuất chật hẹp; máy, thiết bị lắp đặt không đảm bảo quy phạm an toàn, không đúng kỹ thuật

B. Máy, thiết bị bố trí không hợp lý; người lao động để bừa bãi, không sắp xếp gọn gàng, phù hợp tầm với

C. Máy, thiết bị, phương tiện làm việc… không phù hợp với nhân trắc người lao động; phương tiện, dụng cụ phục vụ sản xuất thiếu hoặc kém chất lượng

D. Cả a, b và c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng