Viện tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu có tên viết tắt là gì?

Viện tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu có tên viết tắt là gì?

A. CEPT 

B. ETSI

C. IEEE

D. ITU

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng