Xích ống khác xích con lăn ở điểm:

Xích ống khác xích con lăn ở điểm:

A. không có chốt

B. không có con lăn

C. không có má ngoài

D. không có má trong

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng