Thiết bị hấp thu nào có hiệu quả kỹ thụât và kinh tế cao hơn so với các thiết bị khác:

Thiết bị hấp thu nào có hiệu quả kỹ thụât và kinh tế cao hơn so với các thiết bị khác:

A. Buồng phun, tháp phun

B. Thiết bị sục khí 

C. Thiết bị hấp thụ kiểu sủi bọt 

D. Thiết bị hấp thụ kiểu có lớp đệm bằng vật liệu rỗng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng