Maththorg

Khi nghiên cứu về quản trị phải mang tính toàn diện, trong mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau cũng như phải tính đến nhiều yếu tố. Đó là quan điểm:

Khi nghiên cứu về quản trị phải mang tính toàn diện, trong mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau cũng như phải tính đến nhiều yếu tố. Đó là quan điểm: A. Tổng hợp B. Hệ thống C. Lịch sử D. Khoa học Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng

Nhà quản trị cần tập trung sự chú ý vào mục tiêu, ứng phó với sự thay đổi, tạo khả năng tác nghiệp kinh tế, làm dễ dàng cho hoạt động kiểm tra là chức năng:

Nhà quản trị cần tập trung sự chú ý vào mục tiêu, ứng phó với sự thay đổi, tạo khả năng tác nghiệp kinh tế, làm dễ dàng cho hoạt động kiểm tra là chức năng: A. Tổ chức B. Lãnh đạo C. Lập kế hoạch D. Tất cả đều đúng Hướng dẫn Chọn C …

Nhà quản trị cần tập trung sự chú ý vào mục tiêu, ứng phó với sự thay đổi, tạo khả năng tác nghiệp kinh tế, làm dễ dàng cho hoạt động kiểm tra là chức năng: Read More »

Vai trò của mục tiêu gồm:

Vai trò của mục tiêu gồm: A. Quyết định cơ cấu tổ chức B. Quyết định quá trình quản trị C. Là điểm xuất phát và là cơ sở của mọi tác động trong quản trị D. Tất cả đều đúng Hướng dẫn Chọn D là đáp án đúng

Theo H. Koontz, nhà quản trị cần tìm hiểu những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai và xem xét chúng một cách toàn diện. Đây là bước ……………… trong tiến trình hoạch định chiến lược:

Theo H. Koontz, nhà quản trị cần tìm hiểu những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai và xem xét chúng một cách toàn diện. Đây là bước ……………… trong tiến trình hoạch định chiến lược: A. Nhận thức cơ hội B. Phát triển các tiêu đề C. Xác định các phương án …

Theo H. Koontz, nhà quản trị cần tìm hiểu những diễn biến có thể xảy ra trong tương lai và xem xét chúng một cách toàn diện. Đây là bước ……………… trong tiến trình hoạch định chiến lược: Read More »

Các phương pháp hoạch định chiến lược là:

Các phương pháp hoạch định chiến lược là: A. Kinh nghiệm, sáng tạo, thích nghi thụ động. B. Kinh nghiệm, thích nghi năng động, ngầm định C. Kinh nghiệm, thích nghi thụ động, gợi mở D. Kinh nghiệm, dọ dẫm, thích nghi năng động Hướng dẫn Chọn D là đáp án đúng