Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) của Slide, ta thực hiện:

Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập lại bố cục (trình bày về văn bản, hình ảnh, biểu đồ,…) của Slide, ta thực hiện: A. Format – Slide Layout. B. View – Slide Layout C. Insert – Slide Layout D. File – Slide Layout… Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng

Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là để

Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là để A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành  B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành C. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên …

Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Insert -> New Slide là để Read More »

Thao tác chọn File -> Open là để:

Thao tác chọn File -> Open là để: A. Mở một presentation đã có trên đĩa B. Tạo mới một presentation để thiết kế bài trình diễn C. Lưu lại presentation đang thiết kế D. Lưu lại presentation đang thiết kế với một tên khác Hướng dẫn Chọn A là đáp án đúng