Các tiêu chí đánh giá các phương án khi ra quyết định là:

Các tiêu chí đánh giá các phương án khi ra quyết định là: A. Linh hoạt, hiệu quả, hợp lý, an toàn B. Hiệu quả, hợp pháp, khả thi, đạo đức kinh doanh C. Hiệu quả, an toàn, khả thi, đạo đức kinh doanh D. Hợp pháp, an toàn, khả thi, đạo đức knh doanh …

Các tiêu chí đánh giá các phương án khi ra quyết định là: Read More »

Hành động giao trách nhiệm – quyền hạn của nhà quản trị cho người khác thay mặt mình để thực hiện một công việc cụ thể và hoàn thành trong một thời gian ấn định sẵn. Xong công việc, hết thời gian; quá trình này chấm dứt là:

Hành động giao trách nhiệm – quyền hạn của nhà quản trị cho người khác thay mặt mình để thực hiện một công việc cụ thể và hoàn thành trong một thời gian ấn định sẵn. Xong công việc, hết thời gian; quá trình này chấm dứt là: A. Giao quyền B. Phân quyền C. …

Hành động giao trách nhiệm – quyền hạn của nhà quản trị cho người khác thay mặt mình để thực hiện một công việc cụ thể và hoàn thành trong một thời gian ấn định sẵn. Xong công việc, hết thời gian; quá trình này chấm dứt là: Read More »

“Sự biến động phức tạp của yếu tố …………… thường đưa đến những rủi ro, bất trắc nhanh chóng nhất đối với các tổ chức. Các nhà quản trị phải nhạy cảm với những thay đổi này và dự báo kịp thời những diễn biến trong tương lai”. Đây là nội dung của yếu tố?

“Sự biến động phức tạp của yếu tố …………… thường đưa đến những rủi ro, bất trắc nhanh chóng nhất đối với các tổ chức. Các nhà quản trị phải nhạy cảm với những thay đổi này và dự báo kịp thời những diễn biến trong tương lai”. Đây là nội dung của yếu tố? …

“Sự biến động phức tạp của yếu tố …………… thường đưa đến những rủi ro, bất trắc nhanh chóng nhất đối với các tổ chức. Các nhà quản trị phải nhạy cảm với những thay đổi này và dự báo kịp thời những diễn biến trong tương lai”. Đây là nội dung của yếu tố? Read More »

“Các quyết định trong phạm vi của từng người phải được chính họ đưa ra chứ không được đẩy lên cấp trên giải quyết”. Đây là nguyên tắc giao quyền theo:

“Các quyết định trong phạm vi của từng người phải được chính họ đưa ra chứ không được đẩy lên cấp trên giải quyết”. Đây là nguyên tắc giao quyền theo: A. Chức năng B. Quyền hạn theo cấp bậc C. Bậc thang D. Thống nhất trong mệnh lệnh Hướng dẫn Chọn B là đáp …

“Các quyết định trong phạm vi của từng người phải được chính họ đưa ra chứ không được đẩy lên cấp trên giải quyết”. Đây là nguyên tắc giao quyền theo: Read More »

Khi hoạch định chiến lược, các yếu tố như sản phẩm mới, tự động hóa, phát minh mới, … cần được phân tích trong môi trường nào?

Khi hoạch định chiến lược, các yếu tố như sản phẩm mới, tự động hóa, phát minh mới, … cần được phân tích trong môi trường nào? A. Kinh tế B. Chính trị và chính phủ C. Tự nhiên D. Tất cả đều sai Hướng dẫn Chọn D là đáp án đúng

Các chiến lược WT trong phân tích ma trận SWOT thể hiện:

Các chiến lược WT trong phân tích ma trận SWOT thể hiện: A. Sử dụng các điểm mạnh để tận dụng cơ hội B. Hạn chế các mặt yếu để lợi dụng các cơ hội C. Tối thiểu hóa những điểm yếu và tránh khỏi những mối đe dọa D. Vượt qua những bất trắc …

Các chiến lược WT trong phân tích ma trận SWOT thể hiện: Read More »

Các nhóm áp lực xã hội như cộng đồng xung quanh, dư luận xã hội, tổ chức công đoàn, hiệp hội, báo chí, …. là yếu tố thuộc môi trường?

Các nhóm áp lực xã hội như cộng đồng xung quanh, dư luận xã hội, tổ chức công đoàn, hiệp hội, báo chí, …. là yếu tố thuộc môi trường? A. Môi trường vĩ mô B. Môi trường tổng quát C. Môi trường tác nghiệp D. Môi trường bên ngoài Hướng dẫn Chọn C là …

Các nhóm áp lực xã hội như cộng đồng xung quanh, dư luận xã hội, tổ chức công đoàn, hiệp hội, báo chí, …. là yếu tố thuộc môi trường? Read More »

Các chiến lược ST trong phân tích ma trận SWOT thể hiện:

Các chiến lược ST trong phân tích ma trận SWOT thể hiện: A. Sử dụng các điểm mạnh để tận dụng cơ hội. B. Hạn chế các mặt yếu để lợi dụng các cơ hội. C. Tối thiểu hóa những điểm yếu và tránh khỏi những mối đe dọa. D. Vượt qua những bất trắc …

Các chiến lược ST trong phân tích ma trận SWOT thể hiện: Read More »

Để quyết định về vốn đầu tư cho mỗi SBU (Strategic Business Units – Đơn vị kinh doanh chiến lược) nhà quản trị cần tiến hành phân tích ma trận BCG (Boston Consulting Group). Các SBU ở ô ngôi sao (Star) qua nhiều thời kỳ phân tích sẽ được áp dụng chiến lược?

Để quyết định về vốn đầu tư cho mỗi SBU (Strategic Business Units – Đơn vị kinh doanh chiến lược) nhà quản trị cần tiến hành phân tích ma trận BCG (Boston Consulting Group). Các SBU ở ô ngôi sao (Star) qua nhiều thời kỳ phân tích sẽ được áp dụng chiến lược? A. Gặt …

Để quyết định về vốn đầu tư cho mỗi SBU (Strategic Business Units – Đơn vị kinh doanh chiến lược) nhà quản trị cần tiến hành phân tích ma trận BCG (Boston Consulting Group). Các SBU ở ô ngôi sao (Star) qua nhiều thời kỳ phân tích sẽ được áp dụng chiến lược? Read More »